WAT ASS D’JEC?

(Français ci-dessous)

 

Wëllkomm op der Internetsäit vun der JEC Lëtzebuerg,

D’Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) ass eng Beweegung vu Jugendlechen a Jonken déi sech zweemol am Mount fir divers Aktivitéiten versammelt.

D’Zil vum Mouvement ass et en sozial räichhaltegt Ëmfeld ze schafen an deem déi Jonk sech fräi austausche kënnen fir d’Solidaritéit ze förderen an hiert soziaalt Bewosstsinn, Verantwortung a kritesche Geescht ze stäerken.

Am Hibléck op dëst Zil proposéiert d’JEC verschidden Aktivitéiten. Dës Aktivitéiten kënnen ënnert der Form vun enger Diskussioun iwwert aktuell Sujeten, Rollespiller, Geländespiller oder aner Aart a Weisen unhuelen.

Nieft de Versammlung déi all zweet Woch organiséiert ginn, gi Weekender am Laf vum Schouljoer an e Camp vun zwou Wochen am Juli organiséiert.

Déi Jonk sinn no hirem Alter an dräi Gruppen agedeelt. Déi Jonk am Alter vun 10 bis 12 Joer gehéieren zu de Junioren, vun 12 bis 14 zu de Cadeten a vu 14 bis 16 zu de Moyenen.

All Grupp gëtt encadréiert vun engem Grupp Moniteuren, d’Chefen, am Alter vu 16-18 Joer. D’Chefe gi vu brevetéierten Formateuren an der JEC ausgebilt. D’Formatiounen déi vun der JEC proposéiert ginn, si conforme mat de Konditiounen déi de Service National de la Jeunesse (SNJ) ausschafft. D’Moniteuren kréien duerch dës Formatioun den unerkannte “Brevet d’aide-animateur ” (no engem Joer) an de “Brevet Animateur”(no zwee Joer).

Nieft de genannten Aktivitéiten, mécht d’JEC och Efforten fir hir Memberen zesummen ze halen, och wann d’Obligatiounen vum Studium a Beruff se trennen. Dofir organiséiert d’JEC eng Rëtsch Aktivitéiten fir dës Ancienen. Zesumme mat de Chefen bilde si d’Grouss Equipe. Zu dësen Aktivitéiten gehéiert e Camp vun enger Woch deen am August organiséiert gëtt.

D’Administratioun vun der JEC iwwerhëlt de Conseil. Dëse besteet aus Erwuessenen déi sech nach méi fir d’JEC engagéieren wëllen. Dat kënnen Ancienen oder Elteren vu Memberen sinn. Och ass e Représentant vun der Communautéit vun de Jesuiten an e Représentant vun der Jugenpastoral vertrueden.

Um internationale Plang ass d’JEC Deel vum europäeschen an internationalen Daachverband JECI-MIEC. Membere vun der JEC sinn vertrieden si op allen internationalen Reuniounen an hëllefen bei der europäescher Koordinatioun.

Aus der JEC sinn Engagementer entstanen, déi iwwert hir Strukturen erausginn. Ee Beispill vu sozialem Engagement ass d’JEMM (Jeunesse Étudiante pour un Monde Meilleur), eng d’wohltäteg Beweegung déi vu Membere aus der JEC gegrënnt gouf. D’JEC bitt och e Milieu fir kreativ a kënschtleresch Entwécklung. Esou sinn an der JEC verschiddene musikalesch Gruppen entstanen, ewéi zum Beispill d’Band Seed to Tree déi een an den Charts zu Lëtzebuerg erëm fënnt. Dëst gelt och fir aner artistesch Felder wéi d’Zeechnen oder och Theater.

 

Français:

Bienvenu sur le site internet de la JEC de Luxembourg,

La Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) est un mouvement de jeunes et d’adolescents qui se réunissent de manière bimensuelle pour des activités variées.

L’objectif du mouvement est de créer un environnement favorable dans lequel les jeunes peuvent avoir des échanges sociaux riches en promouvant un esprit de solidarité et en renforçant leur conscience sociale, responsabilité et leur esprit critique.

Les activités que la JEC propose à cet égard sont diverses. Elles peuvent prendre la forme d’une discussion sur des sujets d’actualité ou des jeux de rôles en passant par des jeux de pistes.

Autre que ces réunions bimensuelles, un à deux week-ends sont organisés ainsi qu’un camp de deux semaines en juillet.

Lors de toute activité proposée par la JEC, les jeunes sont divisés en 3 groupes selon leur âge. Les jeunes de 10-12 ans font partie des « juniors » ; ceux de 12 à 14 ans font partie des « cadets »; et finalement les adolescents de 14-16 ans font partie des « moyens ».

Chaque groupe est encadré par des moniteurs (« chefs ») âgés de 16 à 18 ans. Ces moniteurs sont formés auprès de la JEC par des formateurs certifiés. Les formations ainsi proposées sont conformes au conditions posées par le SNJ (Service National de la Jeunesse) pour l’obtention des brevets « C » et « B » respectivement.

Outre les réunions précités, la JEC fait aussi des efforts pour maintenir les liens entre les membres de la JEC une fois que les obligations professionnelles et/ou universitaires les séparent. A cet égard la JEC organise plusieurs activités par année pour ce groupe d’« anciens » de la JEC (aussi appellé « Grouss Equip ») ainsi qu’un camp d’une semaine ayant lieu en août.

L’administration de la JEC est effectuée par un organe appelé le « conseil ». Celui-ci est constitué d’adultes concernés et qui souhaitent s’engager pour le mouvement. Cela comprend un représentant des frères jésuites (qui nous mettent à disposition la maison de la JEC), d’anciens membres de la JEC ou encore des parents de membres de la JEC.

Sur le plan international la JEC est présente dans les réunions de la JECI-MIEC (association mère qui regroupe les différentes JEC’s en Europe et dans le monde) où elle envoie aussi des membres volontaires pour y participer.

Sur le plan social la JEC a donné naissance au mouvement charitable « JEMM » (Jeunesse Etudiante pour un Monde Meilleur, plus d’informations ici).

Au niveau créatif, la JEC se veut un environnement fertile. Ainsi elle a servi de lieu de rencontre pour différentes formations musicales tel que par exemple le groupe « Seed to Tree » que l’on retrouve régulièrement dans les charts Luxembourgeois. Il en est de même pour d’autres domaines artistiques tels que le dessin ou encore le théâtre.