Ouschteren

Den 20.4.2019 fierwen mir Éier déi mir dann duerno an der Jesuite Kierch “ christ roi “ verdeelen. Wien Loscht huet ze hëllefen kann den 20.4.2019 an de Schülercafé  kommen.